تأیید صلاحیت ارزیابان
 

 

به منظور اجرای فرآیند ارزیابی در برنامه تدوین شده در هر سال، مديريت جایزه در ابتداي هر سال با اعلام فراخوان ارزیابان به صورت گسترده و از طریق روزنامه‌های كثیرالانتشار، فكس، پست الكترونیك و نیز سایت جایزه تعالی سازمانی (www.IRANAWARD.org )  ازمتقاضيان همكاری به عنوان ارزیاب درخواست می‌كند تا رزومه علمی و كاری خود را در قالب تعیین شده، ارسال نمایند.

پس از بررسی‌های اولیه بر اساس رزومه و دوره‌های طی شده توسط متقاضیان، متقاضیانی كه دوره هاي عمومی تعالي سازماني را گذرانده و گواهی‌نامه آن را برای جایزه ارسال كرده‌اند، برای شركت در كارگاه آموزشی تربیت ارزیاب ویژه جایزه ملّی به واحد آموزش مركز تعالي سازماني معرفی می‌شوند.

انتخاب متقاضیان شركت كننده، بر اساس معیارهای مشخصی است كه مدرسین دوره با امتیازدهی به این معیارها، نمره نهایی هر ارزیاب را تعیین می‌كنند و در نهایت بر اساس امتیاز كسب شده توسط آنها، متقاضیان برای ارزیابی دعوت به همكاری می‌شوند.

اهم این معیارها عبارتند از:

  • مهارت‌ها و تجربیات مرتبط
  • کار قبل از دوره    (شامل ارزیابی یك اظهارنامه واقعی)
  • مشارکت در کارهای گروهی
  • نتیجه آزمون‌ها
  • مشاهدات از رفتار فردی و حرفه‌ای
  • سن و تجربه مدیریتی


 

وظایف ارزیابان

ارزیابان ارشد:
از میان ارزیابان جایزه ملّی تعالی سازمانی و بر اساس رویه‌ها تعدادی به عنوان ارزیاب ارشد انتخاب شده که مسئولیت هدایت و هماهنگی هر یک از تیم‌های ارزیابی را برعهده دارند.

اهم وظایف ارزیابان ارشد به شرح زیر است:
1- ایجاد هماهنگی‌های لازم در ارزیابی اظهارنامه متقاضیان و هدایت تیم ارزیابی
2- زمان‌بندی اجرای فعالیت‌های تیم ارزیابی با توجه به زمان‌های اعلام شده از سوی جايزه
3- برگزاری جلسات اجماع ارزیابان
4- برنامه‌ریزی بازدید از محل
5- تدوین گزارشات اولیه و نهایی ارزیابی
6- ارائه راهنمایی‌های لازم به ارزیابان
7- انتقال مشکلات احتمالی اجرای ارزیابی به جايزه
8-  شرکت در جلسات هماهنگ شده از سوی جايزه و ارائه اطلاعات و داده‌های مورد نیاز
9- رعایت آیین‌نامه‌ها و برنامه زمانی اعلام شده از سوی جایزه
10- کلیه وظایف ارزیابان و تیم‌های ارزیابی که در قسمت بعد توضیح داده شده است.

ارزیابان:
اهم وظایف ارزیابان به شرح زیر است:
1- ارزیابی اظهارنامه‌های متقاضیان و استخراج نقاط قوت، زمینه‌های قابل بهبود، امتیاز و مواردی که در بازدید از محل باید مورد بررسی قرار گیرد.
2-  انجام بازدید از محل و بررسی صحت و سقم ادعاهای متقاضیان
3-  اتفاق نظر در خصوص وضعیت ارزیابی اظهارنامه‌ها و بازدید از محل
4-  حفظ اسرار و اطلاعات شرکت‌های متقاضی
5-  رعایت آیین‌نامه‌های ارزیابی که از سوی جايزه اعلام می‌شود.

تعهدات ارزیابان
ارزیابان متعهد به رعایت موارد زیر هستند:
1-  رعایت آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها و برنامه زمانی اعلام شده از سوی جايزه
2-  امضاء سوگندنامه ارزیابان و توافقنامه رازداری
3-  تعهد به رعایت نکات اخلاقی بر اساس رویه‌های جايزه

متن سوگندنامه ارزیابان
جایزة ملّی تعالی سازمانی، حركتی است كه به منظور حصول به اهداف ذیل به مورد اجرا گذاشته می‌شود:
ما ارزيابان جايزه ملّي تعالي سازماني با امضاي اين سوگندنامه تعهد و پايبندي خود را به منشور اخلاقی زير اعلام مي‌كنيم:
1. توکل به خداوند متعال: همواره خود را در محضر خداوند ديده و او را ناظر اعمال خويش مي‌دانيم و با اتکال به خداوند متعال و تحصيل رضاي او به اظهارنظر مي‌پردازيم.
2. صداقت و درستکاري: صداقت و درستكاري را مبناي اجراي فرايندهاي جايزه قرار مي‌دهيم به نحوي که جز به درستي و صداقت نظر ندهيم.
3. امانت و رازداري: کليه آمار و اطلاعات بدست آمده در فرايند‌هاي جايزه را همواره بعنوان امانت و اسرار حرفه‌اي تلقي كرده و صرفاً در جهت ايفاي نقش حرفه‌اي در اختيار دبيرخانه جايزه قرار مي‌دهيم و از آن به هيچ وجه در جهت منافع شخصي، گروهي و يا اضرار به غير استفاده نكرده و از افشاي آن خودداري مي‌كنيم.
4. مناعت طبع: از پذيرش ضمني يا صريح هرگونه هديه و نيز قبول وعده مال يا امتياز و نظاير آن تحت هر عنواني که باشد از دستگاه‌ها يا اشخاص مرتبط با سازمان متقاضي جايزه بطور مستقيم يا غيرمستقيم اجتناب مي‌كنيم. همچنين از برقراري هرگونه رابطه کاري به هرشکلي (نظير استخدام، مشاوره و تدريس) با سازمان متقاضي جايزه به مدت يک سال بعد از تاريخ ارزيابي اجتناب مي‌نماييم.
5. عدالت و استقلال راي: همه توانايي‌هاي خود را فارغ از هرگونه تاثيرپذيري از روابط شخصي يا اجتماعي خود، در جهت انجام وظيفه بکار بسته و از هرگونه پيش داوري نسبت به سازمان متقاضي جايزه اجتناب مي‌نماييم.
6. شجاعت و شهامت: تلاش مي‌كنيم همواره داراي خصلتي باشيم که بر اساس آن امکان تحصيل کامل دلايل، مدارک، اخذ نتايج و ارايه گزارشات و اظهارنظر منطقي و حقيقي به دور از هرگونه ترس، ضعف و اثرپذيري در مقابل نفوذ قدرت گروه‌ها و اشخاص يا علايق مادي برايمان فراهم گردد و جز در محدوده قانوني عمل نکنيم.
7. رعايت انضباط کاري : به مقررات و ضوابط دبيرخانه جايزه پايبند هستيم و ضمن اختصاص وقت کافي، زمانبندي ارايه شده از سوي دبيرخانه را
بطور کامل رعايت مي‌نماييم. همچنين با سازمان متقاضي جايزه برخورد مناسب و تعامل مطلوب و متناسب شأن و منزلت جايزه خواهيم داشت

جلب موافقت سازمان متبوع برای مأمور شدن
ارزیابان موظف هستند با توجه به برنامه‌زمانی هر دوره جایزه ملّی تعالی سازمانی و با تعهد به اختصاص وقت کافی در فرآیند ارزیابی، نظر موافق سازمان محل كار خود را برای مأمور شدن و اختصاص وقت کافی در فرآیند ارزیابی جلب کنند. در این زمینه جایزه در صورت لزوم و نیاز ارزیابان، با سازمان‌های متبوع آنان مکاتبه خواهد نمود

نحوه تخصیص ارزیابان
تخصیص ارزیابان برای فرآیند ارزیابی متقاضیان جایزه ملّی تعالی سازمانی با كمك كميته علمي و بر اساس رويه‌ها و فرآیندهای مركز تعالي سازمانيصورت خواهد گرفت و قابل تغییر نیست

تعهدات جايزه
مركز تعالي سازماني تعهد می‌نماید در پایان فرآیند ارزیابی متقاضیان جایزه ملّی تعالی سازمانی و موفقیت ارزیابان در این فرآیند نسبت به تعهدات زیر اقدام نماید:
1-  صدور گواهی‌نامه برای ارزیابان به عنوان ارزیاب جایزه ملّی تعالی سازمانی
2-  اعلام عمومی اسامی ارزیابان از طریق سايت اينترنتي و انتشارات مركز براي معرفي اين افراد به سازمان‌ها