تماس با ما
آدرس مركز تعالی سازمانی
تهران ، بزرگراه همت، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، شهرک والفجر، خیابان نهم، پلاك 6

نمابر : 88604211

کدپستی: 1437834334

ایمیل : Iranaward@imi.ir

 ​
  
  
  
  
  
حمیدرضا بابایی مسلمان88604222-4140babaei@imi.ir-مدیر مرکز تعالی سازمانی
زهرا احدی88604222-4082iranaward@imi.ir88604247مسئول اجرایی جایزه ملی تعالی سازمانی
معصومه رمضانی بجدنی88604222-4252inea-training@imi.ir88604331کارشناس آموزش و توانمند سازی
احسانه پیروی88604222-4140e.peyravi@imi.ir88604332کارشناس جایزه ملی تعالی سازمانی