مرکز تعالی سازمانی

 معرفی مرکز تعالی سازمانی

​مركز تعالی سازمانی به عنوان یکی از مراکز مستقل اقتصادی، فعالیت خود را از سال 1390 در شکلی جدید و به عنوان زیرمجموعه سازمان مدیریت صنعتی آغاز کرده است. این مرکز میراث دار فعاليت‌های تعالی سازمانی و جايزه ملّی تعالی سازمانی در کشور است كه در موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی سابق و از سال 1382 شكل گرفت.

ماموریت مرکز تعالی سازمانی به قرار زیر تعریف شده است:                                                                                                                                برندگان سطوح تعالی در بیستمین همایش تعالی سازمانی 

  *  تلا​ش در جهت ترویج و استقرار تعالی سازمانی در همه بخش‌ها                                                                                                                                                               راهنمای متقاضیان

​ * ​​​  ارائه خدمات و اجرای برنامه‌ها و آموزش‌های مرتبط با تعالی سازمانی                                                                                                        ​ برنامه زمانی بیست و یکمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی1402  

                                                                                                                                                                                                                                       فراخوان حضور ارزیابان در بیست و یکمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی سال 1402