سطوح تعالی و امتیازات

سطوح تعالی، سازمان‌ها را در دستیابی به تعالی متمایز می‌كند و میزان موفقیت آنها را در دستیابی به تعالی، نشان می‌دهد. جایزه ملّی تعالی سازمانی، دارای سطوح زیر است:

تندیس‌های بلورین، سیمین و زرّین

تقدیرنامه برای تعالی

گواهی تعهد به تعالی

 

فرآیند جایزه در هر كدام از این سطوح و در هر كدام از بخش‌های جایزه ملّی تعالی سازمانی به تفكیك به اجرا گذاشته شده و برندگان هر یك از سطوح در هر گروه، بطور جداگانه انتخاب و معرفی می‌شوند.

سازمان‌هایی كه به هر یك از سطوح تعالی دست پیدا كنند، می‌توانند از نشان مربوط به همان سطح (نشانهای تعالی) در تبلیغات خود استفاده كنند. دستیابی به هر یك از سطوح فوق به میزان امتیاز كسب شده در ارزیابی بستگی دارد. 

"سازمان سرآمد سال" در هر دوره جايزه معرفي مي‌شود. 

سازمان سرآمد سال سازماني است که تنها برنده سطح تنديس زرين در بالاترين بازه 50 امتيازي در آن سال است. در صورتي كه در بالاترين بازه 50 امتيازي بيش از يك سازمان برنده تنديس زرين وجود داشته باشد؛ يکي از اين سازمانها، توسط کميته داوري به عنوان سازمان سرآمد در آن سال انتخاب و معرفي مي‌شود.

 

امتیازات و شرایط دستیابی  به سطوح تعالی

حدنصاب و شرایط دستیابی  به سطوح تعالی  در جدول زیر آمده است:

 

سطح تعالی

امتیاز

ویژگی‌ها و سایر شرایط

تندیس

زرین

بیش از 650

سازمان دریافت کننده " تندیس "، باید ویژگی‌های زیر را دارا باشد:

1- اظهارنامه تعالی در موعد مقرر به جایزه ملّی تحویل شده باشد.

2- یكی از مدیران ارشد به عنوان مدیر تعالی سازمانی منصوب شده باشد.

3- فرآیند خودارزیابی در سازمان بطور سیستماتیك نهادینه شده و در زمان ارسال اظهارنامه، از آخرین خودارزیابی بیش از یك سال نگذشته باشد.

4- تدوین، توسعه، اولویت‌بندی و جاری‌سازی برنامه‌های بهبود، مبتنی بر نتایج حاصل از خودارزیابی صورت گرفته باشد.

5- تعادل بین امتیاز توانمندسازها و نتایج وجود داشته باشد به این معنا که اختلاف امتیاز توانمندسازها و امتیاز نتایج از 10% امتیاز كل سازمان بیشتر نباشد.

6- امتیاز معیارهای فرایندها، نتایج مشتری و نتایج كلیدی عملكرد برای دستیابی به تندیس‌های بلورین و سیمین باید در بازه 41 تا 50 درصد، یا بیش از آن و برای دستیابی به تندیس زرین در بازه 51 تا 60 درصد یا بیش از آن باشد.

7- همه مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی دارای مصادیق بارز و آشكار باشند و در مورد مفاهیم بنیادین یا عملكرد سازمان، انعكاس منفی بارز و آشكار در اذهان ذینفعان مشهود نباشد.

8- روند بهبود قابل ملاحظه یا عملکرد خوب پایدار، حداقل طی سه سال اخیر قابل ارائه باشد.

9- سازمان به سطحی از بلوغ رسیده باشد كه از طریق بهینه‌كاوی‌های بیرونی، اعم از فرایندها و شاخص‌های عملكردی، درصدد كسب بهبود باشد.

10- جهت دستیابی به تندیس بلورین، سازمان متقاضی باید در اغلب نتایج کلیدی با بهترین سازمان‌های ایرانی در کلاس خود قابل مقایسه باشد.

11- جهت دستیابی به تندیس سیمین، سازمان متقاضی باید در اغلب نتایج کلیدی با سازمان‌هایی در کلاس جهانی قابل مقایسه باشد.

12- جهت دستیابی به تندیس زرین، سازمان متقاضی باید در اغلب نتایج کلیدی با سازمان‌هایی در کلاس جهانی قابل مقایسه باشد و نقش الگو  در سطح ملّی داشته و در بسیاری از فرایندها توسط دیگر سازمان‌های ایرانی  مورد الگوبرداری قرار گرفته باشد.

سیمین

بیش از 550

بلورین

بیش از 450

تقدیرنامه

4 ستاره

بیش از 400

سازمان دریافت کننده "تقدیرنامه برای تعالی"، باید دارای ویژگی‌های زیر باشد: 

1- یكی از مدیران ارشد به عنوان مدیر تعالی سازمانی منصوب شده باشد.

2- بر اساس یکی از رویکردهای معرفی شده در الگوی تعالی سازمانی، خودارزیابی انجام شده باشد به نحوی که نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود قابل استخراج باشد و همچنین در زمان ارسال گزارش، از آخرین خودارزیابی بیش از یك سال نگذشته باشد.

3- تدوین، توسعه، اولویت‌بندی و جاری‌سازی برنامه‌های بهبود، مبتنی بر نتایج حاصل از خودارزیابی صورت گرفته باشد.

4- سازمان متقاضی، باید نتایج حاصل از اجرای حداقل یكی از برنامه‌های بهبود ناشی از فرآیند خود ارزیابی را كه نشان‌دهنده اثربخش بودن استقرار مدل تعالی سازمانی باشد، ارائه كند.

5- سازمان متقاضی باید در اغلب نتایج کلیدی با متوسط سازمان‌های ایرانی در صنعت خود قابل مقایسه باشد.

3 ستاره

بیش از 350

2 ستاره

بیش از 300

1 ستاره

بیش از 250

گواهینامه

امتیازدهی ندارد

سازمان‌های دریافت‌کننده "گواهی تعهد به تعالی"، باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

1- در سطح مدیران ارشد و میانی آشنایی مناسبی با الگوی تعالی سازمانی، مفاهیم و معیارهای آن وجود داشته باشد. برای این منظور بایستی یك نفر از مدیران ارشد به عنوان مدیر تعالی سازمانی منصوب و دوره‌های آموزشی مرتبط با الگوی تعالی سازمانی برگزار شده باشد.

2- بر اساس یکی از رویکردهای معرفی شده در الگوی تعالی سازمانی، خودارزیابی انجام شده باشد به نحوی که نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود قابل استخراج باشد و همچنین در زمان ارسال گزارش، از آخرین خودارزیابی بیش از یك سال نگذشته باشد.

3- تعهد رهبران شرکت به اجرای برنامه‌های بهبود و انجام خود ارزیابی‌های دوره‌ای در چارچوب الگوی تعالی سازمانی مشهود باشد.

4- برنامه‌های بهبود حاصل از خودارزیابی استخراج و اولویت‌بندی شده باشند.

5- برنامه‌های بهبود حاصل از خودارزیابی به اجرا گذارده شده باشند.

 

تذكر مهم:

سازمان‌هایی كه برای نخستین بار در فرآیند جایزه ملّی حضور می‌یابند، یا در دوره‌های قبل شركت كرده‌اند ولی موفق به دستیابی به هیچ یك از سطوح تعالی نشده‌اند، توصیه می‌شود كه برای یكی از سطوح گواهی تعهد به تعالی یا تقدیرنامه برای تعالی شركت كنند.

در صورتی كه این سازمان‌ها علاقمند به حضور در سطح تندیس‌ها باشند، ضروری است گزارشی در حداكثر 6 صفحه كه در برگیرنده اطلاعاتی در ارتباط با فرآیند آموزش‌های مرتبط با تعالی سازمانی، اجرای فرآیند خود ارزیابی، استخراج، اولویت‌بندی و اجرای برنامه‌های بهبود است، تهیه و حداكثر تا دو ماه قبل از آخرین مهلت تحویل اظهارنامه، آن را به دبیرخانه تحویل دهند.

متقاضیانی كه به حد نصاب تندیس‌ها دست نیابند، در صورتی كه شرایط دریافت "تقدیرنامه برای تعالی" و "گواهی تعهد به تعالی" را احراز كنند، در صورت تمایل، تقدیرنامه یا گواهی نامه به آنها اعطا خواهد شد.

برترین سازمان‌های شركت‌كننده در فرآیند اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی كه دستاوردهای شاخصی در بعضی زمینه‌های مرتبط با مدل تعالی سازمانی داشته باشند، ‌جهت الگوبرداری سایرین، انجام فرآیند بهینه‌كاوی و استفاده از بهترین تجارب، به انتخاب كمیته داوران در مراسم اعطاء جوایز، معرفی خواهند شد.

سازمان‌هایی كه موفق به دریافت هر یك از تندیس‌ها می‌شوند، می‌توانند با ذكر سال دریافت تندیس، ‌به مدت 3 سال از نشان آن در اطلاع‌رسانی‌ها و تبلیغات خود استفاده نمایند.