تماس با ما
آدرس مركز تعالی سازمانی
تهران ، بزرگراه همت، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، شهرک والفجر، خیابان نهم، پلاك 6

نمابر : 88604211

کدپستی: 1437834334

ایمیل : info@iranaward.org

 
  
  
  
  
  
زهرا احدی88604222-4082info@iranaward.org88604332مسوول اجرایی جایزه ملی تعالی سازمانی
آرزو موسوی88604222-4252a.mousavi@imi.ir88604331کارشناس آموزش و توانمند سازی
محترم السادات ریاضت88604222-4140info@iranaward.org88604332کارمند جایزه
مهشید التماسی88604222-4142info@iranaward.orgکارشناس مرکز تعالی سازمانی