مرکز تعالی سازمانی

 معرفی مرکز تعالی سازمانی

​مركز تعالی سازمانی به عنوان یکی از مراکز مستقل اقتصادی، فعالیت خود را از سال 1390 در شکلی جدید و به عنوان زیرمجموعه سازمان مدیریت صنعتی آغاز کرده است. این مرکز میراث دار فعاليت‌های تعالی سازمانی و جايزه ملّی تعالی سازمانی در کشور است كه در موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی سابق و از سال 1382 شكل گرفت.

ماموریت مرکز تعالی سازمانی به قرار زیر تعریف شده است:                                                                                                                   

*  تلاش در جهت ترویج و استقرار تعالی سازمانی در همه بخش‌ها                                                                                                                                                                    راهنمای متقاضیان

*   ارائه خدمات و اجرای برنامه‌ها و آموزش‌های مرتبط با تعالی سازمانی                                                                                                         برنامه زمانی نوزدهمین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی                                              

*  مديريت جايزه ملّی تعالی سازمانی و برنامه‌های مرتبط با آن                                                                                                                                  رویه انجام ارزیابی ها بصورت مجازی                                                             

ادامه ...