• ویژه نامه همایش تعالی سازمانی
  • خبرنامه جایزه ملی تعالی سازمانی
  • پوستر
  • یادبود
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9.jpg

در آستانه قرنی جدید و در هزاره سوم، در زمانه‌ای هستیم که مملو از پیچیدگی، تحولات نوپدید، تغییرات سریع و رویدادهاي غیر قابل پیش بینی است و علاوه بر اینکه سرعت این موارد را همواره رو به افزایش می‌بینیم، شتاب آنها نیز افزایشی است.
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AAlow.jpg

مهندسی کردن تعالی از الزامات هر سازمانی است که برای رشد و ترقی آن سازمان و رضایت تمامی ذینفعان باید مورد توجه جدی قرار گیرد. مهندسی تعالی در سازمان ها منجر به اتحاد و انسجام ذینفعان می شود و میان نیازها و انتظارات آنها تعادل برقرار می کند تا مدیران سازمان ها بتوانند اثربخش تر آنها را مدیریت نمایند.
http://excellence.imi.ir/iranaward/PublishingImages/1396.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1395.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1394.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1393.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1392.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1391.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1390.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1388.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1387.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1386.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1385.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1384.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1383.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1382.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2055%D9%8856-1389.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2057%D9%8860-1389.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2048%D9%8849-1388.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2045%D9%8846%D9%8847-1387.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2038%D9%8839-1387.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2026%D9%8827-1386.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2028%D9%8829-1386.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2030-1386.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2020%D9%8821-1385.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%205%D9%886-1383.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%207%D9%888-1383.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%209%D9%8810-1383.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%201-1382.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%202-1382.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%203-1382.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%204-1382.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-low.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1397.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1396.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1394.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1393.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1392.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1391.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/01.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1389.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1388.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1387.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1385.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/talliazar2.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/AwardDoc/98-low.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/97.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/96.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/95.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/94.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/93.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/92.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/91.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/90.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/89.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/88.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/87.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/86.jpg