• ویژه نامه همایش تعالی سازمانی
  • خبرنامه جایزه ملی تعالی سازمانی
  • پوستر
  • یادبود
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AAlow.jpg

مهندسی کردن تعالی از الزامات هر سازمانی است که برای رشد و ترقی آن سازمان و رضایت تمامی ذینفعان باید مورد توجه جدی قرار گیرد. مهندسی تعالی در سازمان ها منجر به اتحاد و انسجام ذینفعان می شود و میان نیازها و انتظارات آنها تعادل برقرار می کند تا مدیران سازمان ها بتوانند اثربخش تر آنها را مدیریت نمایند.

برگزاری شانزدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی در کشور و تداوم اجرای آن، موجب شده‌است تا دیدگاه بخش قابل توجهی از بنگاه‌های کشور نسبت به مقوله مدیریت علمی سازمان‌ها تقویت شود. تاثیر برگزاری جایزه ملی تعالی سازمانی بر فرهنگ سازمان‌هایی که در آن حضور و مشارکت داشته‌اند مشهود است. مدیران سازمان‌های سرآمد، علاوه بر نهادینه نمودن مفاهیم علمی به صورت محتوایی در سازمان‌های خود، از حضور در جایزه ملی تعالی سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای موثر در ارتقای انگیزش سازمانی، بهبود نتایج سازمان و اجرای اقدامات بهبود، استفاده کرده‌اند. مهم‌ترین هدف از جایزه ملی تعالی سازمانی پذیرش نظام‌های نوین مدیریت و مفاهیم تعالی توسط سازمان‌های ایرانی به واسطه کسب جایزه و رقابت جویی مرتبط با آن می‌باشد. این جایزه می‌تواند با بالاترین اعتبار، انگیزه بالاتری در شرکت‌های ایرانی به وجود آورد تا برای کسب آن تلاش کنند. سازمان‌ها بر اساس الزامات جایزه، خود ارزیابی کرده و اقدام به تعریف و جاری سازی بهبودها می‌کنند. این هدف اصلی هر جایزه‌ای در این سطح است.
http://excellence.imi.ir/iranaward/PublishingImages/1396.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1395.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1394.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1393.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1392.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1391.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1390.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1388.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1387.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1386.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1385.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1384.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1383.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1382.jpg
 
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2055%D9%8856-1389.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2057%D9%8860-1389.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2048%D9%8849-1388.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2045%D9%8846%D9%8847-1387.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2038%D9%8839-1387.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2026%D9%8827-1386.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2028%D9%8829-1386.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2030-1386.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2020%D9%8821-1385.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%205%D9%886-1383.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%207%D9%888-1383.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%209%D9%8810-1383.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%201-1382.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%202-1382.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%203-1382.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%204-1382.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-low.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1397.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1396.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1394.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1393.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1392.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1391.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/01.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1389.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1388.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1387.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1385.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/talliazar2.jpg
 
http://excellence.imi.ir/iranaward/AwardDoc/98-low.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/97.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/96.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/95.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/94.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/93.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/92.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/91.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/90.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/89.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/88.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/87.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/86.jpg