• ویژه نامه همایش تعالی سازمانی
  • خبرنامه جایزه ملی تعالی سازمانی
  • پوستر
  • یادبود

برگزاری شانزدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی در کشور و تداوم اجرای آن، موجب شده‌است تا دیدگاه بخش قابل توجهی از بنگاه‌های کشور نسبت به مقوله مدیریت علمی سازمان‌ها تقویت شود. تاثیر برگزاری جایزه ملی تعالی سازمانی بر فرهنگ سازمان‌هایی که در آن حضور و مشارکت داشته‌اند مشهود است. مدیران سازمان‌های سرآمد، علاوه بر نهادینه نمودن مفاهیم علمی به صورت محتوایی در سازمان‌های خود، از حضور در جایزه ملی تعالی سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای موثر در ارتقای انگیزش سازمانی، بهبود نتایج سازمان و اجرای اقدامات بهبود، استفاده کرده‌اند. مهم‌ترین هدف از جایزه ملی تعالی سازمانی پذیرش نظام‌های نوین مدیریت و مفاهیم تعالی توسط سازمان‌های ایرانی به واسطه کسب جایزه و رقابت جویی مرتبط با آن می‌باشد. این جایزه می‌تواند با بالاترین اعتبار، انگیزه بالاتری در شرکت‌های ایرانی به وجود آورد تا برای کسب آن تلاش کنند. سازمان‌ها بر اساس الزامات جایزه، خود ارزیابی کرده و اقدام به تعریف و جاری سازی بهبودها می‌کنند. این هدف اصلی هر جایزه‌ای در این سطح است.
http://excellence.imi.ir/iranaward/PublishingImages/1396.jpg

توجه به ماهيت و نرخ شتاب دگرگونی ها در همه ابعاد و عرصه هاي نظا م هاي اجتماعي در دنياي امروز براي مديران و كارشناسان در رد ه هاي مختلف، يك ضرورت و الزام است اما كافي نيست. مهمتر از توجه به اين ضرورت و درك درست آن، علم و هنر همراهي و هماهنگي با تحولات و بالاتر از آن پيشاهنگ و پيشرو بودن است. ترديدي نيست كه سرعت افزايش شكاف مابين وضع موجود و وضع مطلوب يك سازمان و نظام اجتماعي، در صورت بي توجهي به موارد فوق به ميزان قابل توجهي نسبت به دهه هاي گذشته، بيشتر شده و بسياري از مديران سازما ن ها را دچار شوك كرده است. درك فرصت هاي بزرگ و كوچك ناشي از دگرگوني ها و توانمندي موج سواري و بيشترين بهر ه گيري ممكن براي طي طريق تكامل و دوري از رويكردها و اقدامات انفعالي، راز تداوم حيات سازمان‌هاست. بايد توانمندتر شد و سرعت رشد و توسعه قابليت ها و توانمندي ها نبايد از سرعت دگرگوني ها كمتر باشد.
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1395.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1394.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1393.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1392.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1391.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1390.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1388.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1387.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1386.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1385.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1384.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1383.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1382.jpg
 
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2055%D9%8856-1389.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2057%D9%8860-1389.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2048%D9%8849-1388.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2045%D9%8846%D9%8847-1387.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2038%D9%8839-1387.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2026%D9%8827-1386.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2028%D9%8829-1386.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2030-1386.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2020%D9%8821-1385.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%205%D9%886-1383.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%207%D9%888-1383.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%209%D9%8810-1383.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%201-1382.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%202-1382.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%203-1382.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%204-1382.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1397.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1396.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1394.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1393.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1392.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1391.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1389.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1388.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1387.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1385.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/talliazar2.jpg
 
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/97.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/96.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/95.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/94.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/93.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/92.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/91.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/90.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/89.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/88.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/87.jpg
http://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/86.jpg