صفحه اصلی

 معرفی مرکز

اعتباربخشي بيمارستاني فرايند ارزشيابي سیستماتیک و تعيين اعتبار بيمارستان توسط يک نهاد نظارتی بیرونی با استفاده از استانداردهای مطلوب فرآیندی، زیرساختی و پیامدی است.

به منظور اجرای فرآیند ارزیابی اعتباربخشی، وزارت بهداشت به عنوان نهاد اعتباربخشی نیازمند استفاده از ارزیابانی است که دانش و تجربه کافی در مورد ارزیابی و اعتباربخشی را داشته باشند.

در سال 1395 ، مرکز تعالی سازمانی از طریق برگزاری جلسات مختلف با سیاستگذاران و تصمیم‌گیران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارائه تجارب و توانمندی‌های حاصل از 14 سال اجرای جایزه ملّی تعالی سازمانی و همچنین سوابق آموزش و ارتقای ارزیابان و متخصصان تعالی سازمانی، زمینه های آغاز همکاری را فراهم نمود

 گالری تصاویر

 آخرین خبرها