تماس با ما
آدرس مركز تعالی سازمانی
تهران ، بزرگراه همت، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم، پلاك 6

نمابر : 88604211

ایمیل : info@iranaward.org


  
  
  
  
  
حمید رضا بابایی مسلمان88604222-4140iranaward@imi.ir88604332مدیر مرکز تعالی سازمانی
زهرا احدی88604222-4082iranaward@imi.ir88604332مسوول اجرایی جایزه ملی تعالی سازمانی
شوری یمینی راد88604222-4252sh.rad@imi.ir88604331کارشناس آموزش و توانمندسازی