ارتباط با ما
  
  
  
  
  
محترم السادات ریاضت کش88604222-4140info@iranaward.org88604332کارمند مرکز تعالی سازمانی
مهشید التماسی88604222-4142Accreditation@imi.ir88604243کارشناس جایزه تعالی