توضیحات ویژه نامه
  
  
  
96vijheh.pdf
  
ویژه نامه همایش تعالی سازمانی 96
1396ویژه نامه همایش تعالی سازمانیhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PublishingImages/1396.jpg
1395__1555911552_77.237.69.92.jpg
  
جایزه ملی 3تعالی سازمانی دارای سه سطح متمایز است
1395http://www.imi.ir/SliderTXT/banner-entesharat-imi-04.jpg
1394__1555911519_77.237.69.92.jpg
  
جایزه ملی 3تعالی سازمانی دارای سه سطح متمایز است
1394http://www.imi.ir/SliderTXT/banner-entesharat-imi-04.jpg
1393__1555911497_77.237.69.92.jpg
  
جایزه ملی 3تعالی سازمانی دارای سه سطح متمایز است
1393http://www.imi.ir/SliderTXT/banner-entesharat-imi-04.jpg
1392__1555911479_77.237.69.92.jpg
  
جایزه ملی 3تعالی سازمانی دارای سه سطح متمایز است
1392http://www.imi.ir/SliderTXT/banner-entesharat-imi-04.jpg
1391__1555911459_77.237.69.92.jpg
  
جایزه ملی 3تعالی سازمانی دارای سه سطح متمایز است
1391http://www.imi.ir/SliderTXT/banner-entesharat-imi-04.jpg
1390__1555911437_77.237.69.92.jpg
  
جایزه ملی 3تعالی سازمانی دارای سه سطح متمایز است
1390http://www.imi.ir/SliderTXT/banner-entesharat-imi-04.jpg
1388__1555911412_77.237.69.92.jpg
  
جایزه ملی 3تعالی سازمانی دارای سه سطح متمایز است
1388http://www.imi.ir/SliderTXT/banner-entesharat-imi-04.jpg
1387__1555911390_77.237.69.92.jpg
  
جایزه ملی 3تعالی سازمانی دارای سه سطح متمایز است
1387http://www.imi.ir/SliderTXT/banner-entesharat-imi-04.jpg
1386__1555911282_77.237.69.92.jpg
  
جایزه ملی 3تعالی سازمانی دارای سه سطح متمایز است
1386http://www.imi.ir/SliderTXT/banner-entesharat-imi-04.jpg
1385__1555911220_77.237.69.92.jpg
  
جایزه ملی 3تعالی سازمانی دارای سه سطح متمایز است
1385http://www.imi.ir/SliderTXT/banner-entesharat-imi-04.jpg
1384__1555911194_77.237.69.92.jpg
  
جایزه ملی 3تعالی سازمانی دارای سه سطح متمایز است
ثبت نام شرکت ها و سازمانهای متقاضی حضور در فرآیند هفدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی از 20 فروردین ماه 98 رسما آغاز شد و تا پایان خرداد ماه جاری شامل تخفیف و  با همان شرایط سال گذشته ادامه می یابد.

سید علیرضا شجاعی مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی با اعلام این خبر، از تمامی سازمان ها و واحدهای حوزه‌های ساخت و تولید، خدمات، سلامت، آموزش و عمومی کشور که حائز شرایط  می باشند، دعوت کرد تا در هفدهمین دوره ملی فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی، با حضور فعال خود در فرآیند این جایزه، به سمت استقرار نظام های مدیریتی، نگاه سیستمی و جامع به تمام فعالیت های سازمان در مسیر تعالی سازمانی گام بردارند.
1384http://www.imi.ir/SliderTXT/banner-entesharat-imi-04.jpg
1383__1555911166_77.237.69.92.jpg
  
جایزه ملی2 تعالی سازمانی دارای سه سطح متمایز است
ثبت نام شرکت ها و سازمانهای متقاضی حضور در فرآیند هفدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی از 20 فروردین ماه 98 رسما آغاز شد و تا پایان خرداد ماه جاری شامل تخفیف و  با همان شرایط سال گذشته ادامه می یابد.

سید علیرضا شجاعی مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی با اعلام این خبر، از تمامی سازمان ها و واحدهای حوزه‌های ساخت و تولید، خدمات، سلامت، آموزش و عمومی کشور که حائز شرایط  می باشند، دعوت کرد تا در هفدهمین دوره ملی فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی، با حضور فعال خود در فرآیند این جایزه، به سمت استقرار نظام های مدیریتی، نگاه سیستمی و جامع به تمام فعالیت های سازمان در مسیر تعالی سازمانی گام بردارند.
1383http://www.imi.ir/SliderTXT/enerjy.jpg
1382-min__1555911105_77.237.69.92.jpg
  
جایزه ملی تعالی سازمانی دارای سه سطح متمایز است
ثبت نام شرکت ها و سازمانهای متقاضی حضور در فرآیند هفدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی از 20 فروردین ماه 98 رسما آغاز شد و تا پایان خرداد ماه جاری شامل تخفیف و  با همان شرایط سال گذشته ادامه می یابد.
1382http://excellence.imi.ir/iranaward/PublishingImages/1384__1555911194_77.237.69small.jpg