توضیحات ویژه نامه
  
  
  
ویژه نامه هجدهمین همایش تعالی سازمانی-1399.pdf
  
ویژه نامه سال 1399
در آستانه قرنی جدید و در هزاره سوم، در زمانه‌ای هستیم که مملو از پیچیدگی، تحولات نوپدید، تغییرات سریع و رویدادهاي غیر قابل پیش بینی است و علاوه بر اینکه سرعت این موارد را همواره رو به افزایش می‌بینیم، شتاب آنها نیز افزایشی است.
1399ویژه نامه همایش تعالی سازمانیhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9.jpg
poster 18 02-low.jpg
  
پوستر 1399
1399پوستر
یادبود99.jpg
  
یادبود 99
1399یادبود
فایل کم حجم ویژه نامه98.pdf
  
ویژه نامه 98
مهندسی کردن تعالی از الزامات هر سازمانی است که برای رشد و ترقی آن سازمان و رضایت تمامی ذینفعان باید مورد توجه جدی قرار گیرد. مهندسی تعالی در سازمان ها منجر به اتحاد و انسجام ذینفعان می شود و میان نیازها و انتظارات آنها تعادل برقرار می کند تا مدیران سازمان ها بتوانند اثربخش تر آنها را مدیریت نمایند.
1398ویژه نامه همایش تعالی سازمانیhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AAlow.jpg
فایل نهایی-low.jpg
  
پوستر 98
1398پوسترhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-low.jpg
98-low.jpg
  
یادبود98
1398یادبودhttp://excellence.imi.ir/iranaward/AwardDoc/98-low.jpg
ویژه نامه97.pdf
  
ویژه نامه شانزدهمین همایش تعالی سازمانی
برگزاری شانزدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی در کشور و تداوم اجرای آن، موجب شده‌است تا دیدگاه بخش قابل توجهی از بنگاه‌های کشور نسبت به مقوله مدیریت علمی سازمان‌ها تقویت شود. تاثیر برگزاری جایزه ملی تعالی سازمانی بر فرهنگ سازمان‌هایی که در آن حضور و مشارکت داشته‌اند مشهود است. مدیران سازمان‌های سرآمد، علاوه بر نهادینه نمودن مفاهیم علمی به صورت محتوایی در سازمان‌های خود، از حضور در جایزه ملی تعالی سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای موثر در ارتقای انگیزش سازمانی، بهبود نتایج سازمان و اجرای اقدامات بهبود، استفاده کرده‌اند. مهم‌ترین هدف از جایزه ملی تعالی سازمانی پذیرش نظام‌های نوین مدیریت و مفاهیم تعالی توسط سازمان‌های ایرانی به واسطه کسب جایزه و رقابت جویی مرتبط با آن می‌باشد. این جایزه می‌تواند با بالاترین اعتبار، انگیزه بالاتری در شرکت‌های ایرانی به وجود آورد تا برای کسب آن تلاش کنند. سازمان‌ها بر اساس الزامات جایزه، خود ارزیابی کرده و اقدام به تعریف و جاری سازی بهبودها می‌کنند. این هدف اصلی هر جایزه‌ای در این سطح است.
1397ویژه نامه همایش تعالی سازمانی
p1397.jpg
  
1397پوسترhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1397.jpg
97.jpeg
  
یادبود97
1397یادبودhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/97.jpg
96vijheh.pdf
  
ویژه نامه پانزدهمین همایش تعالی سازمانی
توجه به ماهيت و نرخ شتاب دگرگونی ها در همه ابعاد و عرصه هاي نظا م هاي اجتماعي در دنياي امروز براي مديران و كارشناسان در رد ه هاي مختلف، يك ضرورت و الزام است اما كافي نيست. مهمتر از توجه به اين ضرورت و درك درست آن، علم و هنر همراهي و هماهنگي با تحولات و بالاتر از آن پيشاهنگ و پيشرو بودن است. ترديدي نيست كه سرعت افزايش شكاف مابين وضع موجود و وضع مطلوب يك سازمان و نظام اجتماعي، در صورت بي توجهي به موارد فوق به ميزان قابل توجهي نسبت به دهه هاي گذشته، بيشتر شده و بسياري از مديران سازما ن ها را دچار شوك كرده است. درك فرصت هاي بزرگ و كوچك ناشي از دگرگوني ها و توانمندي موج سواري و بيشترين بهر ه گيري ممكن براي طي طريق تكامل و دوري از رويكردها و اقدامات انفعالي، راز تداوم حيات سازمان‌هاست. بايد توانمندتر شد و سرعت رشد و توسعه قابليت ها و توانمندي ها نبايد از سرعت دگرگوني ها كمتر باشد.
1396ویژه نامه همایش تعالی سازمانیhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PublishingImages/1396.jpg
p1396.jpg
  
1396پوسترhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1396.jpg
96.JPG
تحویل به: Ahadi Zahra96.JPG
تحویل به: Ahadi Zahra
  
1396یادبودhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/96.jpg
1395.jpg
  
1395ویژه نامه همایش تعالی سازمانیhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1395.jpg
95.jpg
  
1395یادبودhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/95.jpg
1394.jpg
  
ویژه نامه همایش تعالی سازمانی 94
1394ویژه نامه همایش تعالی سازمانیhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1394.jpg
p1394.jpg
  
1394پوسترhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1394.jpg
94.jpg
  
یادبود94
1394یادبودhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/94.jpg
1393.jpg
  
ویژه نامه همایش تعالی سازمانی 93
1393ویژه نامه همایش تعالی سازمانیhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1393.jpg
p1393.jpg
  
1393پوسترhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1393.jpg
93.jpg
  
یادبود93
1393یادبودhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/93.jpg
1392.jpg
  
ویژه نامه همایش تعالی سازمانی 92
1392ویژه نامه همایش تعالی سازمانیhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1392.jpg
p1392.jpg
  
1392پوسترhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1392.jpg
92.jpg
  
یادبود92
1392یادبودhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/92.jpg
1391.jpg
  
ویژه نامه همایش تعالی سازمانی 91
1391ویژه نامه همایش تعالی سازمانیhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1391.jpg
p1391.jpg
  
1391پوسترhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1391.jpg
91.jpg
  
یادبود91
1391یادبودhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/91.jpg
1390.jpg
  
ویژه نامه همایش تعالی سازمانی 90
1390ویژه نامه همایش تعالی سازمانیhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/1390.jpg
90.jpg
  
یادبود90
1390یادبودhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/90.jpg
011.jpg
  
پوستر 1390
1390پوسترhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/01.jpg
p1389 (2).jpg
  
1389پوسترhttp://excellence.imi.ir/iranaward/PicGallery/p1389.jpg
1 - 30صفحه بعد