تدوین اظهارنامه برای سطح تندیس‌ها بر اساس روش 94+
یکشنبه,19 خرداد, 1398

 

بر اساس تجربیات کسب شده از اجرای جایزه ملّی تعالی سازمانی طی سالهای گذشته، و با توجه به دیدگاه‌ها و نظرات ارزیابان و سازمان‌های شرکت کننده در فرایند ارزیابی جایزه ملّی، روش جدیدی برای تدوین اظهارنامه، از سال 1394 به سازمان‌های متقاضی جایزه ملّی معرفی شده و از همان سال تحت عنوان روش 94+ برای سطح تقدیرنامه به اجرا گذاشته شده است.

با توجه به مزیّت‌هایی که روش 94+ در مقایسه با روش 82  در بر دارد، و با در نظر گرفتن استقبال سازمان‌های متقاضی برای بهره‌گیری از این روش برای سطح تندیس‌ها، موضوع تعمیم روش 94+ برای تدوین اظهارنامه سطح تندیس‌ها طی جلساتی در کمیته علمی جایزه ملی تعالی سازمانی مطرح و به بحث گذاشته شد و نتیجه آن جهت اجرا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

 1. از آنجا که روش 94+ در تدوین اظهارنامه دارای مزایایی از قبیل سادگی و سرعت در تدوین، شفافیّت، تمرکز صریح بر عناصر منطق ارزیابی، سهولت در ایجاد درک مشترک از نیازها و انتظارات ذینفعان و تسهیل در حصول اطمینان از اجرای مؤثر استراتژ‌ی‌ها می‌باشد، و همچنین با توجه به تجربیات کسب شده از اجرای این روش در سطح تقدیرنامه برای تعالی، لذا بکارگیری و تعمیم آن به سطح تندیس‌ها می‌تواند حضور مؤثر‌تر سازمان‌ها در فرایند جایزه ملّی را تسهیل نموده و امکان انجام ارزیابی‌های مفیدتر و با اثربخشی بیشتری را توسط ارزیابان جایزه ملّی برای سازمان‌ها فراهم سازد.
 2. سازمان‌های متقاضی سطح تندیس در سال‌های 98 و 99 می‌توانند به یکی از دو روش 82 یا 94+ اظهارنامه خود را تدوین و به دبیرخانه جایزه ملّی ارائه نمایند و برای سال‌های بعد از آن کلیّه اظهارنامه‌ها باید بر اساس روش 94+ تدوین و ارائه گردد.
 3. اظهارنامۀ سازمان‌های متقاضی سطح تندیس که به روش 94+ تدوین می‌شود، حداکثر دارای 75 صفحه است که از سه بخش به شرح زیر تشکیل می‌گردد:

  الف) اطلاعات کلیدی این بخش که حداکثر در 15 صفحه تدوین می‌شود، در برگیرندۀ اهداف استراتژیک، تشریح فضای سازمان و فعالیّت‌های آن، چالش‌های استراتژیک، محیط رقابتی، ارتباط با ذینفعان و نظام‌های مدیریتی سازمان است.

  ب) توانمندسازها- این بخش که حداکثر در 35 صفحه تنظیم می‌شود، رویکردهای کلیدی سازمان را که به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک بکار گرفته می‌شوند، در قالب جداول معرفی و ارائه می‌کند.

  ج) نتایج- بخش نتایج که حداکثر در 30 صفحه و در قالب نمودار ارائه می‌شود، به مهم‌ترین نتایج بدست آمده از اجرای رویکردهای سازمان و نحوۀ بهبود نتایج و پیشرفت مؤثر آنها در راستای اهداف استراتژیک سازمان می‌پردازد.

   

  توجه: مجموع صفحات تنظیم شده برای سه بخش فوق نباید از 75 صفحه بیشتر شود، لذا سازمان‌ها می‌توانند ضمن رعایت حداکثرهای تعیین شده، تعداد صفحات مربوط به هر بخش را متناسب با حجم اطلاعات مرتبط تنظیم نمایند.

   
 4. الگوی تعالی سازمانی، چهارچوب جامعی است که می‌تواند به ساختار کلّی اظهارنامه شکل بدهد، امّا سازمان‌ها باید توجه داشته باشند که بکارگیری الگوی تعالی سازمانی برای تدوین اظهارنامه براساس روش 94+ نباید باعث شود که از اهمیت تمرکز بر محورهای استراتژیک سازمان و تبیین جهت گیری‌ها و برنامه های استراتژیک کاسته شود. متقاضیان سطح تندیس‌ها، ضمن توجه به موضوعاتی که از اهمیّت بیشتری برخوردارند، باید بهترین تجارب خود را نیز که توسط دیگر سازمان‌ها قابل الگوبرداری است، معرفی نمایند.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روش 94+ ، به کتاب "گزارش تعالی، راهنمای تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی بر اساس دو روش 82 و 94+" مراجعه، یا در دوره‌های آموزشی که برای همین منظور توسط مرکز تعالی سازمانی برگزار می‌شود، شرکت فرمایند.

خانه